Jogi nyiltakozat

Tisztelt honlaplátogató, szolgáltatást igénybe vevő!

 

Szeretettel üdvözölöm a KLON Design honlapján!

Tájékoztatom, hogy jelen honlap böngészésével ön Klucsik-Lengyel Orsolya Noémi lakberendező   (a továbbiakban: jogtulajdonos, szerző) szellemi termékét olvassa, továbbá, hogy a honlapon található teljes grafikai és szöveges tartalom jogtulajdonos szerzői jogi védelem alatt állva, annak tulajdonát képezik.

A honlap üzemeltetőjeként, illetve szolgáltatóként az a célom, hogy szakterületem vonatkozásában minél széleskörűbb és minél relevánsabb információkkal lássam el az oldalamra látogatókat.

Bejegyzéseimet sokéves tanulmányaim, állandóan frissen tartott ismereteim és szakmai tapasztalatom írom, sok munkaóra befektetésével.

Az egyes bejegyzések forrásait minden esetben feltüntetem, ugyanakkor nem szívesen találkozom saját gondolataim, rajzaim és ötleteim megjelölés nélküli átvételével, akként sem, hogy azokat kissé átfogalmazzák.

A tisztességes piaci magatartás érdekében a bejegyzések, honlap bármilyen módon történő másolása, engedély nélküli ismételt felhasználása tilos.

Szerzőként és jogtulajdonosként kifejezetten akként nyilatkozom, hogy nem járulok hozzá a honlapon közzétett tartalmak, fényképek üzleti célú másolásához.

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a letölthető anyagaimat, workshopokat és az ezekhez kapcsolódó anyagokat tanulmányaim és folyamatos önfejlesztésem során alakítom, formálom. Ezek a saját termékeim, melyben nyilvánvalóan felfedezhetők a tanult elemek, ugyanakkor azok saját tapasztalataim alapján kialakítottak.

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az anyagok és módszerek szolgáltató szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában.

1.

A szerzői jog megsértése esetén a szerző az alábbi jogokat érvényesítheti:

  • követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
  • követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
  • követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
  • követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
  • követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
  • követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását; továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését, valamint
  • kártérítést követelhet a polgári jog felelősségi szabályai szerint.

2.

A szerzői jog megsértése esetén jogtulajdonos büntetőjogi feljelentést jogosult tenni. A vétség büntetése két évig terjedő szabadságvesztés, viszont, amennyiben a vagyoni kár jelentős, bűntett miatt vonják felelősségre a jogsértőt.

3.

Az 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról a fentieknél is szélesebb körben védi a tisztességes piaci versenyhez való jogot.

Kifejezetten megtiltja minden olyan tevékenység folytatását, mely a versenytárs, illetve szolgáltatásának felismerését lehetővé teszi, illetve jó hírnevét sértheti.

A jellegbitorlóval szemben ugyanazok a polgári és büntetőjogi lépések kezdeményezhetők a jogosult által, mint a szerzői jog megsértőjével, illetve a mintaoltalom bitorlójával szemben.

4.

Jogtulajdonosként vélelmezem, hogy a honlapomat a látogató csak nézelődés, azaz böngészés, illetve vásárlás céljából látogatja meg, és tiszteletben tartja a megfogalmazott tilalmakat.

Amennyiben, a fentiek ellenére jogtulajdonos vagy jogi képviselője bizonyíthatóan észleli a jogellenes másolást, jogtulajdonos az engedély nélküli felhasználásért minden jogsértés esetén 10.000 forint/nap kötbért köt ki. Másolásnak minősül az is, amennyiben a nem engedélyezett, átvett elemet kevesebb, mint 50% módosítással használnak fel jogtulajdonos engedélye nélkül. A kötbér az elmaradt haszon és a jó hírnév sérelmének átalánykompenzációja. A kötbér alkalmazása ugyanakkor nem zárja ki a jogtulajdonos által a fentiekben már felsorolt szankciók érvényesítését.

A tréningek, workshopok résztvevői, tananyagok, kézikönyvek jogosulatlan másolói és terjesztői tudomásul veszik, hogy a módszer szolgai másolásával, az anyagok jogellenes terjesztésével elkövetett jogsértés esetén szolgáltató 250.000 Ft, azaz Kettőszáz-ötvenezer forint kötbérigénnyel élhet, és jogi úton szerez érvényt a fentieknek.

A honlap olvasója, felhasználója, a tréningek és workshopok résztvevői tudomásul veszik, hogy ezen kötbérkikötések nem túlzók, és ennek tudatában használják a honlapot, mentenek le vagy másolnak tartalmat, módszert. Szerzői jogi jogsértés esetén a jogtulajdonos közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

5.

Jogtulajdonosként nem vállalok felelősséget semmilyen – akár jogszerű, akár jogellenes – a honlapjáról történő hozzáférés, böngészés vagy letöltés következtében bekövetkezett közvetett vagy közvetlen kárért.

 

Az oldal üzemeltetője, a szerzői jogok tulajdonosa:

KLON Design Bt., 2119 Pécel, Szent Erzsébet körút 5/A

 

e-mail:

orsolya@klondesign.hu